Haber

Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın Açıklaması

Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “2023 yılı sonunda 1 trilyon doları aşacak nominal milli gelirimizin, plan dönemi sonunda 1,6 trilyon dolara yaklaşması hedefleniyor.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12. Kalkınma Planı’nı TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine sundu. Yılmaz, Türkiye Yüzyılında 2053 yılına yönelik vizyonlar; Amacımızın ‘dünyada bilimin, teknolojinin, üretimin, ticaretin, kültür ve sanatın ana merkezlerinden biri olarak insanlığa katkıda bulunan, barış için küresel gelişmelere yön veren, etkin, güçlü, müreffeh bir Türkiye’ye ulaşmak olduğunu kaydederek, Milli ve manevi değerlerini koruyarak, bölgesinin ve dünyanın huzur ve refahını sağlamaktır.’ “Bu vizyona ulaşma yolunda 2053 hedeflerimizi belirledik. Bu kapsamda 30 yıllık perspektifte; Yüksek gelirli ülkeler liginde yer alan bir ülke olarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı hedefliyoruz. Satın alma gücü paritesine göre ilk beş ekonomi İmalat sanayinin milli gelir içindeki payı Bu payı yüzde 30’un üzerine çıkarmayı, küresel mal ticaretinden yüzde 2’nin üzerinde pay almayı, imalat sanayinden yüzde 17 pay almayı öngörüyoruz. Yüksek teknolojili ürün ihracatı ve kalkınma önceliklerimizden taviz vermeden net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hedefliyoruz İşgücünü güçlendirmeyi, gelir dağılımında adaleti sağlamayı ve her kesimin verimliliğinden yararlanarak işsizlik oranını yüzde 5’in altına düşürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca markalarımızdan en az beşinin dünyanın en değerli 100 markası arasına girmesini, üniversitelerimizden en az beşinin dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmesini, ülkemizin de en iyi 100 üniversitesinden biri olmasını öngörüyoruz. Küresel İnovasyon Endeksi’nde yer alan 10 ülkede Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payı yüzde 4’e çıkacak. . Ayrıca İstanbul’un bilim, teknoloji, kültür, sanat, turizm, ticaret ve finansta küresel bir merkez olmasını, ülkemizin ise turizm gelirlerinde dünyada ilk üç ülkeden biri olmasını ve merkez olmasını hedefliyoruz. Sağlık turizminde dünyanın “Bütün bu hedeflere ulaşma yolunda, plandaki ana çerçevemizi takip ederek rotamızı ve önceliklerimizi şekillendirecek, politikalarımızı da dinamik bir yaklaşımla daima güncelleyeceğiz” dedi.

Dünya büyümesi yıllık yüzde 3,5

Yılmaz, dünya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3 büyüyeceğini öngördüklerini belirterek, “2019-2023 döneminde gelişmiş ekonomiler yıllık ortalama yüzde 1,4 büyürken, yükselen piyasalar ve gelişen ekonomiler yıllık ortalama yüzde 1,4 büyüme kaydetti. Bu dönemde yüzde 3,3. Bu ekonomilerin 2023’te yüzde 3,3 büyüme oranı var.” oranlarının sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 4 olması bekleniyor. Salgın sonrası dönemde küresel ticarette yaşanan toparlanmayla birlikte dünya ticaret hacmi 2021’de yüzde 10,9, 2022’de ise yüzde 5,1 oranında artarken, salgın öncesi patikaya dönüş eğilimi güçlendi. Gelişmiş ekonomilerdeki yavaşlamanın yarattığı belirsizlikler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dünya ticaret hacminin 2023 yılında ivme kaybedip yüzde 0,9 oranında artması bekleniyor. 2019-2023 yılları arasında yıllık ortalama oran yüzde 1,9’dur. “Artan dünya ticaret hacminin, küresel finansal ve ekonomik koşullarda beklenen normalleşme eğilimine paralel olarak 2024-2028 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,5 oranında artacağı öngörülüyor.”

Satın Alma Gücü Paritesine göre kişi başına düşen gelir 37 bin 445 dolar

Yılmaz şunları söyledi:

“2002 yılında 9 bin 279 dolar olan Satın Alma Gücü Paritesine göre kişi başına düşen gelirimiz 2022’de 37 bin 445 dolara yükseldi, AB ortalamasına yakınsama oranı da 2002’de yüzde 38,3’ten 2022’de yüzde 69’a çıktı. Satın Alma Gücü Parite bazında GSYİH büyüklüğü açısından dünyanın 11’inci, cari dolar cinsinden GSYİH büyüklüğü açısından ise 19’uncu büyük ekonomisi olan Türkiye’nin 2022 yılı itibarıyla 17’nci sıraya yükselmesi bekleniyor. 2023 yılında cari dolar bazında 2023 yılı sonunda 1 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Plan dönemi sonunda nominal milli gelirimizin 1,6 trilyon dolara yaklaşması hedeflenmektedir. sektör, verimlilik ve rekabetçiliğe odaklı üretim yapısı, hizmetler sektöründe döviz kazandırıcı alanların çeşitlendirilmesi, tarım ve enerji sektörlerinde istikrarlı bir yapıda arz güvenliğinin sağlanmasıyla büyümede öncü rol oynayacaktır. Ülkemizin yıllık ortalama yüzde 5 büyüyerek 2028 yılında kişi başına düşen gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedefleniyor. “Plan dönemi sonunda cari açığın yüzde 1’e yakın olacağını öngörüyoruz. İhracatın 375 milyar dolara, turizm gelirlerinin ise 100 milyar dolara çıkması sonucunda sıfır.”

İşsizlik oranı yüzde 7,5

Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden Yılmaz, “Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken, yüksek yaşam maliyetinin yarattığı aksaklıkları ortadan kaldıracak gerekli politikalar ivedilikle hayata geçirilecektir. Önceki dönemlerde olduğu gibi, ülkemizi korumak, Memur, personel ve emekli vatandaşlarımızın enflasyonun olumsuz etkilerinden korunması ve refah seviyelerinin artırılması önceliğimiz olmaya devam edecektir.Plan döneminde gerçekleşmesini öngördüğümüz büyümenin vatandaşlarımıza istihdam ve gelir sağlaması kritik önem taşımaktadır. Bu bağlamda beşeri altyapımızın güçlendirilmesi, büyümenin sürdürülebilirliğini sağlayacak, çalışma çağındaki bireylerin işgücüne katılım fırsatları artırılacak, işgücünün değişen taleplerine uyum sağlamak amacıyla nitelikli ve odaklı eğitim yaygınlaştırılacaktır. Plan döneminde büyüme hedeflerimiz sağlanacaktır. “Bu konuda beş milyon ek iş yaratarak, işsizlik oranı dönemin sonunda yüzde 7,5’e düşecek” dedi.

Kamu sektörü borcunun GSYİH’ye oranı 1,8

Yılmaz şunları söyledi:

“Mevcut harcama programları dikkatle incelenerek etkinleştirilecek, vergi tahsilatında etkinlik artırılacak, vergi adaletini güçlendirecek ve vergi tabanını genişletecek reformlar yapılacak. Yüzde 6,4 olarak tahmin ettiğimiz kamu sektörünün borçlanma ihtiyacı ise yüzde 6,4 olarak tahmin ediliyor. 2023 yılında GSYİH, Plan dönemi sonunda yüzde 1,8 olacak.” “Yüzde 6,4 olarak tahmin ettiğimiz merkezi yönetim bütçe açığının yüzde 2’ye gerilemesi bekleniyor.”

Savunma sanayi ihracatı 11 milyar dolar

Plan dönemi boyunca uygulanacak politikalarla sanayide teknolojiyi, yenilikçiliği, ürün kalitesini, verimliliği ve ihracat kapasitesini, özellikle öncelikli branşlarda artıracaklarını, sanayi kapasitesini dönüştüreceklerini, iş ve yatırım ortamını iyileştireceklerini ve rekabet gücünü artıracaklarını belirten, Yılmaz, “Ara malı, stratejik ürün ve teknolojilere yönelik çalışmalar Bazlı çalışmalar yaparak yatırım yol haritaları hazırlayacağız. OSB’ler başta olmak üzere uygun yatırım yerlerinin gelişmesini, çoğalmasını, kiralama ve tahsis süreçlerinin kolaylaşmasını sağlayacağız. demiryolu yük taşımacılığındaki payını artıracak, liman ve yük merkezlerinin üretim merkezleri ve kavşak sınırları ile bağlantıları tamamlanacak.Savunma sanayindeki gelişmeler ve gururla sürdürdüğümüz teknolojik kabiliyetlerimizi daha ileri seviyelere taşıyacağız. ülkemizin savunma sanayii alanındaki savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını milli teknoloji ve yeteneklerden maksimum düzeyde faydalanarak karşılamak, savunma sanayinde edinilen yeteneklerin sivil branşa yayılmasını sağlamak ve istenilen seviyeye getirmektir. Ülkemiz için değerli ekonomik değer üreten seviye. “Bu kapsamda savunma sanayi ihracatı 6 milyar dolardan 11 milyar dolara çıkarılacak, savunma sanayi yerlilik oranı da yüzde 80’den yüzde 85’e çıkarılacak” dedi.

750 bin hektar alan sulamaya açılacak

Tarım alanında üreticilere girdi ve fark ödemesi destekleri verilmeye devam edileceğini belirten Yılmaz, “Tarımsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla 750 bin hektar alan, 8,5 milyon hektar alanın ise yüzde 92,4’ü sulamaya açılacak. Ekonomik olarak sulanabilir alan büyüklüğündeki alan sulanacaktır. Sulama yatırımları ile koordineli olarak 2″ 5 milyon hektar tarım arazisinin toplulaştırması, 2,7 milyon hektar toplulaştırma arazisinin tescil işlemleri gerçekleştirilecektir. tamamlanacak” dedi.

Dijitalleşme

Yılmaz, dijitalleşmeyle ilgili olarak, “Mutlaka her çağın istikrarını temelden etkileyen bir unsur olmuştur. Bu anlamda çağımızı etkileyen temel unsurun ‘Dijitalleşme’ olduğu söylenebilir. Dijitalleşme sürecini daha iyi yönetebilmek adına.” Aktif olarak dijital dönüşümü Planın ana odak noktalarından biri haline getirdik: Fiber ve taşınabilir altyapılar.” Yaygınlaşacak ve bu alanda sektörel rekabet etkinleştirilecek. Ülkemizin yapay zeka alanındaki atılımlarını hızlandırmak ve tamamlamak amacıyla veri stratejisi, bulut bilişim stratejisi ve dijital devlet stratejisi gibi alanlarda bütünsel tematik stratejiler uygulanarak gerekli kurumsal yapılanma, mevzuat ve teknik altyapı oluşturulacak. Böylece mevcut iş “Çevresel ekosistemlerimiz dijital medya ile desteklenecek” dedi.

E-ticaretin payı yüzde 10’a çıkacak

Ticaret sektöründe rekabet gücünün artırılacağını ve piyasa işleyişinin etkinleştirileceğini belirten Yılmaz, “Perakende Bilgi Sistemi hayata geçirilecek, piyasaların ticaretteki payı artırılacak mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Toptancı hallerinin modernizasyonu, lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilip yaygınlaştırılması ve haksız uygulamalarla güçlü bir şekilde mücadele edilmesi sağlanacak. 2022 yılında payının yüzde 0,86’dan yüzde 10’a çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye e-İhracat Platformu ve E-İhracat Konsorsiyumları hayata geçirilecek, firmaların, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin yurt dışına satış yapmaları desteklenecek.” – ANKARA

haber-senpazar.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türk, rus, özbek Eyüp escort bayan iletişim
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler